SAV ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน High Networth เยี่ยมชมกิจการวิทยุการบิน ที่กัมพูชา

237

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น หรือ SAMART (คนกลาง แถวหน้า) ร่วมต้อนรับกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน High Networth เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ณ ประเทศกัมพูชา ภายใต้การกำกับดูแลของ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ให้บริการด้านควบคุม และบริหารจัดการจราจร ทางอากาศเพียงรายเดียวในประเทศกัมพูชา