กองทุน ววน. เตรียมเสนอกรอบวงเงินงบประมาณปี 2568 แก่รัฐบาลใหม่

93

กสว. เห็นชอบให้ สกสว. เตรียมนำเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2568 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ปี 2568 จำนวน 42,000 ล้านบาท แก่สภานโยบายฯ และ รัฐบาลใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ  การเห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 42,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมเสนอแก่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ รัฐบาลใหม่ ถึงแผนการดำเนินงานด้าน ววน. ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้งบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ ปี 2568 ภายในปี 2570 อาทิ ประเทศเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยี (Front Runner) ในระดับสากลสำหรับสาขาเป้าหมายของประเทศ และในระดับอาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต กำลังคนของประเทศมีผลิตภาพและศักยภาพสูงขึ้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการกระตุ้นของการลงทุนของรัฐ และนโยบาย/มาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และ สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนเป้าหมาย มีความตระหนักรู้ในความสำคัญ ประโยชน์ และคุณค่าจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รองศาสตราจารย์.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีรัฐบาลใหม่ แต่การดำเนินการต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมการให้เรียบร้อย โดย สกสว. ได้นำเสนอ และ กสว. ได้เห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณฯ ของกองทุนส่งเสริม ววน. ตามที่เสนอ ทั้งในส่วนของแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติต่าง ๆ เพื่อให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปตามประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 และ ประเภทของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบด้วย 

1. งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) และ งบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้าง

2 งบประมาณด้านการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน และส่งเสริม รวมถึงผลักดันผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการวิจัย 

3 งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development Fund; ST) กองทุนส่งเสริม ววน. จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 7 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Science & Technology Infrastructure: STI) 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) 3) การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 4) การยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) การพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาประเทศ (Technology Absorptive Capabilities) 6) การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7) การยกระดับการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม สำหรับระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2568 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2568 จำนวน 42,000 ล้านบาท ที่ กสว. เห็นชอบนี้ สกสว.จะนำเสนอแก่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี โดย รัฐบาลใหม่ พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง