อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 2 กองทุนต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท ดีเดย์ 18 ส.ค. นี้

109

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  2  กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity(ES-GDIV) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลครั้งแรก นับจากวันจดทะเบียนกองทุน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียลรีเทิร์น (TMBGRR) ในอัตรา 0.0998บาทต่อหน่วยลงทุน  โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 29,207,787.19 บาท

ดารบุษป์ ปภาพจน์

สำหรับกองทุนเปิด อีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก คือ JPMorgan Global Dividend Fund – Class C (acc) USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สร้างรายได้ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก  และสินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุน ซึ่งบริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management

ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR)  เน้นลงทุนในกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund Class A USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกทั้งตราสารทุน, ตราสารหนี้, ตราสารตลาดเงิน, อัตราแลกเปลี่ยน, ตราสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์, REITs และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งบริหารจัดการโดย Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC  

ทั้งนี้กองทุน TMBGRR มีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2560 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.325 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.08 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 0.0985 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.0998 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.9633 บาทต่อหน่วย  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต