หอศิลป์นครสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1

153

พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะ (Art City) ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมในเมือง ชุมชน สวนสาธารณะ และสถานประกอบการต่างๆ ให้มีบรรยากาศทางสุนทรียด้านศิลปะให้มากที่สุด อันเป็นการตอกย้ำและยืนยันในความตั้งใจที่จะยกระดับเมืองให้มีทั้งคุณภาพทางสังคม และจิตใจ ตลอดจนเพื่อให้หอศิลป์นครสวรรค์ได้เป็นส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะจากวิทยากรที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติในขณะปฏิบัติงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อการพัฒนาคน พัฒนาวงการศิลปะต่อไป จึงดำริในการจัดทำ โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Nakhon Sawan International Art Workshop and Exhibition 2023) ขึ้น โดยมีศิลปินร่วมงานอย่างมากมายทั้งประเทศไทย และในส่วนของศิลปินท้องถิ่นนครสวรรค์ รวมทั้งศิลปินจากต่างประเทศ รวม 11 ประเทศ จำนวนกว่า 40 ท่าน

นับเป็นโอกาสและนิมิตรหมายอันดีของงานศิลปะในท้องถิ่นที่กำลังก้าวสู่ระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับจากศิลปินที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอดผลงาน แนวคิด ภูมิปัญญาของศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติทางด้านทัศนศิลป์ในมุมของศิลปะร่วมสมัยให้ปรากฏสู่สาธารณชน ยังเป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ และความเข้าใจทางด้านศิลปะร่วมสมัยในด้านทัศนศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง และจะได้มีการนำผลงานศิลปะของศิลปินเข้าติดตั้งแสดงในหอศิลป์นครสวรรค์ 

ทางหอศิลป์นครสวรรค์จึงขอเชิญชวนให้แก่ผู้สนใจงานด้านศิลปะได้มาร่วมชมผลงานจากโครงการดังกล่าว และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนเพื่อให้งานศิลป์ในระดับจังหวัดสู่เวทีโลกในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : สันติ คุณาวงศ์ โทร.086 9291441