“อินทรีอาสา” สานต่อโครงการโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 14 เพื่อเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

211

ปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งพนักงานและสมาชิกสหภาพแรงงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอนวูด จำกัด รวมพลังจิตอาสาปรับปรุงอาคารเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ปีที่ 14 ซึ่งก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาแล้วกว่า 33 แห่ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

โดยการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา รวม 7 อาคาร และบริษัท คอนวูด จำกัด ในการติดตั้งระแนงไม้คอนวูดที่ระเบียงทางเดินรวม 7 อาคาร