มูลนิธิเมืองไทยยิ้มและเมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าแบ่งปันความสุข ผ่านโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี”

181

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี” เพื่อผู้สูงอายุ ปีที่ เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตา และมอบแว่นตาที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลแว่นสายตาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่หน่วยบริการ ณ ที่ทำการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของโครงการที่ต้องการคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย  ในการให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการมองเห็นที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลปาย จิตอาสา และ ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิต ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกด้าน พร้อมให้ความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานของมูลนิธิเมืองไทยยิ้มที่มีวัตถุประสงค์ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุ และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่มีคุณภาพ และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพให้ผู้สูงอายุ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือระหว่างมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เมืองไทยประกันชีวิต และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการในครั้งนี้  

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” เพื่อผู้สูงอายุ  ได้มีการส่งมอบแว่นสายแก่ไปสู่ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 6,294 อัน จากการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี 49 หน่วย ทั่วประเทศ  และยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดังกล่าว เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง