สมฤดี ชัยมงคล : “บ้านปู ฮาร์ท” เชื่อมโยงคนบ้านปูกับภารกิจร่วมกันส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต

3621

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมักจะต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตน ความเชื่อ และพฤติกรรม ตลอดจนทิศทางในการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กร การมีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถหล่อหลอมให้คนในองค์กรเข้าใจวิถีการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าและเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน บ้านปู ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เชื่อมั่นว่า “พนักงาน” คือหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart) เป็นสิ่งเชื่อมโยงและหลอมรวมพนักงานกว่า 6,000 คน จากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมใน 10 ประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจ ให้เป็นหนึ่งเดียวและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเราไม่ใช่เหมือง หลุมก๊าซ โรงไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีพลังงาน แต่คือ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดและยั่งยืนที่สุด

“บ้านปู ฮาร์ท เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านปู หลอมรวมทุกความแตกต่างของพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพราะทุกคนในบ้านปูล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจในการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงาน สอดรับกับกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและเหมือง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบกักเก็บพลังงาน แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า และพลังงานฉลาด) และส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตให้กับสังคม ชุมชน และโลก”

Passionate คือการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี ‘ใจรัก’ ในสิ่งที่ทำ Innovative เป็นการให้ความสำคัญกับความคิด ‘สร้างสรรค์’ สนับสนุนให้ทุกคนกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ และ Committed ความ ‘มุ่งมั่นและยืนหยัด’ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้ง 3 คุณลักษณะได้ผสมผสานเป็น บ้านปู ฮาร์ท วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของบ้านปู

“การสร้าง Passion ให้พนักงาน เราให้โอกาสในการเติบโต มีการยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) สร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์พลังงานโลก จนกลายเป็น DNA ของทุกคน เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ประจำทุกวัน ขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริม Innovation ซึ่งเราเปิดกว้างรับฟังทุกไอเดีย มีอิสระในการทำงานด้วยรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์และศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ส่วน Commitment เราพยายามปลูกฝังให้ทุกคนยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง รู้จักการประสานพลังร่วมกับคนอื่น สร้างเครือข่ายการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น และมองเห็นการเติบโตไปพร้อมกับบ้านปู รวมถึงเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต”ในวันนี้ บ้านปูกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ (Banpu Transformation) ที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ไปสู่พอร์ตพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์พลังงาน 3Ds (Decarbonization, Decentralization, Digitalization) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้านดิจิทัล (Digital Transformation) บริษัทฯ นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดแบบดิจิทัลที่ทันสมัยมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร และการทำงานรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วและคล่องตัว “Agile Working” มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวล้ำนำหน้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการแห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยพลังงานที่ดีขึ้น และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน

“ด้วยธรรมชาติของคนบ้านปูจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนเเปลงไปตามบริบทของโลก ทำให้เราสามารถเดินหน้าสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรับมือกับความท้าทายจากวิกฤติโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้อย่างราบรื่น” สมฤดีเสริมการเดินทางบนเส้นทางเพื่อส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน บ้านปูขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการ ESG ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ควบคู่ไปกับการยกระดับชีวิตผู้คนในสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

“วันนี้เราจึงเห็นว่า เส้นทางสู่การสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน เป็นทั้งความท้าทายเเละเป็นแพชชั่นของคนบ้านปูทุกคน ค่านิยมองค์กร 3 ประการ ทั้งใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นยืนหยัด เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนบ้านปูสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ตามทิศทางที่บ้านปูจะเติบโตต่อไป ให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าบ้านปูมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ “ความยั่งยืน” ซึ่งเมื่อเรามีพนักงานที่ร่วมทำงานผสานกำลังกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้” สมฤดี กล่าวทิ้งท้ายเข้าใจและรู้จักบ้านปูมากยิ่งขึ้น ผ่านเรื่องราวที่ฉายภาพแก่นแท้และสะท้อนตัวตนของ “บ้านปู” ความยาว 3.12 นาที โดยมีแนวคิดหลักในการสื่อสารว่าทุกการเดินทางของบ้านปูมี “พนักงาน” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภารกิจ บ้านปูและพนักงานทุกคนมีเป้าหมายในการส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต และยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมและโลกต่อไป โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง https://youtu.be/L5ow68bNz-M