LEO ผงาด! กางแผนปี 65 ปักหมุดโต 30-35%. ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแจกวอร์แรนท์ผู้ถือหุ้นฟรี

431

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์(LEO) เปิดแผนปี 65 ตั้งเป้ารายได้ 4,700 – 4,800  ล้านบาท เติบโต 30-35% จากการขยายการให้บริการจธุรกิจหลัก การ M&A กับบริษัท เวิลดิ์ แอร์  โลจิสติกส์  การเปิดให้บริการ LEO Self-Storage#2 China Town และบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่สอง รวมทั้งขยายธุรกิจโดยการร่วมมือกับพันธมิตร “China Post” ล่าสุดบอร์ดอนุมัติออกหุ้นกู้แปลงภาพจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมแจก LEO-W1ฟรี ฟากซีอีโอ “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ระบุการระดมทุนจากหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเงิน 255 ล้านบาท และในส่วนวอร์แรนท์ อีกประมาณ 561 ล้านบาท ช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุนที่แข็งแกร่งระยะยาว เดินหน้าต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตร เน้นรุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์แถบอาเซียน ผลักดันการเติบโตก้าวกระโดด 

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่าภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการเติบโต 30-35% โดยจะมาจากธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ยังเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของการให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยการเปิดให้บริการ LEO Self-Storage#2 China Town และบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่สอง โดยในส่วนของบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่สองของ YJCD นั้น จะตั้งอยู่ถนนบางนา กม. 21 โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเกิดความล่าช้า เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันจนถึงสิ้นปี และจะพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

และในปี 2565 บริษัทฯ และ China Post ยังมีแผนที่จะเพิ่ม Capacity ของสายการบิน China Post Airline ที่บินระหว่างกรุงเทพ-คุนหมิง โดยมีแผนที่เพิ่มเที่ยวบินและนำเครื่องบินขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมการเพิ่มยอดการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนให้มากขึ้น

ล่าสุดคณะกรรมการได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ มีอายุ 1 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน  และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 1,255 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกๆ 1 หน่วยจะได้รับวอแรนท์ LEO-W1 จำนวน 100 หน่วยฟรี โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่วอแรนท์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 22 บาทต่อหุ้น

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 255,000,000บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตทางยอดขายของบริษัทฯในปี 2565 ที่คาดว่าจะเติบโต 30-35% ส่วนเงินจากการออกวอร์แรนท์ LEO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน  561,000,000  บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมทางการเงินสำหรับขยายกิจการอื่นๆ และเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯในอนาคต

“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแผนการทำข้อตกลงซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) นอกเหนือจากบริษัท เวิร์ลแอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีแผนที่จะมองผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ เวียดนาม เเละอินโดนีเซีย ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความยั่งยืนให้บริษัทในระยะยาว”เกตติวิทย์ กล่าว