วิริยะประกันภัย ร่วมพัฒนาโครงการ Kick off V-Fin phase 2

198

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด และนางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองบริษัท ร่วมกันเปิดโครงการ Kick Off Viriyah One Finance and Accounting “ V-Fin phase 2 ” อันเป็นโครงการพัฒนาระบบงาน ด้านบัญชี การเงิน เร่งรัดหนี้สิน และการจัดซื้อ ด้วยการนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Oracle Cloud ERP มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับโครงการ “ V-Fin phase 2 ” เป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจาก phase 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทในเครือของ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG รวมถึงการระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงานด้านการเงิน บัญชี และสารสนเทศของวิริยะประกันภัย ในการร่วมออกแบบระบบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน ก่อนเข้าสู่ phase 2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยใน phase นี้จะเข้าสู่กระบวนการของการติดตั้งระบบงาน การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รวมถึงต่อยอดการพัฒนาส่วนงานเพิ่มเติมจากที่ได้มีการออกแบบไว้ หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดสอบระบบ ก่อนเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่ในเดือนตุลาคม ปี 2565 ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเกิดเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบการทำงานของสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยทุกภูมิภาคทั่วไทย เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย