บลูบิคคว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand Digital Transformation Awards 2021”

235

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik ในฐานะบริษัทคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำแบบ    ครบวงจร ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศ “Thailand Digital Transformation Awards 2021” สาขาการบริการภาคเอกชน ประเภท Operations ที่จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิตยสาร Business+ ในเครือเออาร์ไอพี, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จากความโดดเด่นในการบริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลแบบครบวงจร พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยมี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

ทั้งนี้ Thailand Digital Transformation Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับองค์กรและการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ รวมถึงนำไปปรับใช้ภายนอกองค์กรเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้สามารถก้าวผ่าน Digital Disruption และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาทั้งสิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการดำเนินงาน ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านคุณค่าในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ในปีนี้มีองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 100 บริษัท มีเป้าหมายเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับองค์กรให้พร้อมรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล