LPP ชูกลยุทธ์ใหม่ “Cause We CARE” รับ Next Normal เพื่อสร้างคุณค่าการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

204
สมศรี เตชะไกรศรี

LPP เผยกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนแนวคิดใหม่ “Cause We CARE” รับ Next Normal ที่มุ่งเน้นให้การดูแลทั้ง 1.ร่างกาย 2.จิตใจ และ 3.ความปลอดภัยของลูกค้าทุกเพศวัย “Mental Health and Wellbeing” พร้อมวางมาตรการเชิงรุกทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

สมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) และโครงการภายนอก หรือ Non-LPN รวมกว่า 200 โครงการ กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในไทย หรือแม้แต่ภัยพิบัติต่างๆ และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ  ทำให้ต้องวางแผนเชิงรุกทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา LPP จึงพัฒนากลยุทธ์ “Cause We CARE” ขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวคิดในการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีความรู้และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุไม่คาดฝันได้ทันที มีความรู้สึกเร่งด่วน หรือ Sense of Urgency และที่สำคัญคือเพื่อสามารถให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการศึกษาลูกบ้านในเชิงลึกถึงความต้องการของแต่ละปัจเจกบุคคล (Individual) ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะร่างกายที่แข็งแรงย่อมมาพร้อมสภาพจิตใจที่ดี 

กลยุทธ์การดูแลลูกค้าแบบ Cause We CARE” นั้น จะเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ในการบริหารจัดการชุมชน โดยคำว่า CARE ประกอบด้วย 

1.) C : Caution การเตรียมการและระมัดระวัง โดยการวางแผนการบริหารจัดการชุมชน การกำหนดกระบวนการในการป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันมีคุณภาพที่ดี ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

2.) A:  Assistance การดูแลและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยประสานงาน อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกสบายที่สุด และทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว

3.) R : Rescueการช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกกรณีจากทีมสนับสนุน  รวมถึงการทำงานของส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ และบริษัทพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัย

4.) E : Empathy ความเข้าใจพร้อมดูแลทุกความรู้สึก ที่ต่อยอดมาจากวัฒนธรรม ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปันให้ฝังในใจทุกผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารชุมชน ทั้งพนักงาน ผู้พักอาศัย และบริษัทพันธมิตร

ในช่วงโควิดนี้ เราจะเห็นถึงคำว่า CARE ได้อย่างชัดเจน นอกจากการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีที่เกิดจากเนื้อในของจิตใจทุกคน ชุมชนโดยรวมยังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเข้าใจ เห็นใจผู้ป่วยสีเขียว (ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก) ที่ต้องกักตัวในคอนโด ภายใต้ Livable Community Isolation โดยการร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่พักอาศัยในโครงการผ่านสื่อออนไลน์ การฝากอาหาร ของใช้จำเป็น และอื่นๆ  อีกมากมาย ภายใต้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นิติฯ ที่จะคอยติดตามถามไถ่อาการและความต้องการการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แม่บ้านชุมชนที่จะเป็นผู้ส่งอาหารและของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้ทุกวัน โดยเน้นสุขภาวะที่ดีและที่สำคัญคือ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ที่มีความห่วงใยและให้คำแนะนำความช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่โดดเดี่ยว และยังมีความปลอดภัยจากมาตรการบริหารจัดการที่เข้มงวดนอกจากนี้ LPP ยังเตรียมตะกร้าผลไม้ อาหารกลางวันพร้อมรับประทานให้ผู้ป่วยสีเขียวในทุกนิติฯ ที่บริหารอีกด้วย” สมศรี กล่าว 

ภายใต้นโยบาย “Cause We CARE” ทุกหน่วยงานใน LPP จะวางแผนโดยให้ความสำคัญในทุก Key Words ของคำว่า “CARE” และเมื่อนำมาประกอบกันเป็นแผนงานใหญ่ก็จะครบมิติ 360 องศา ทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการบริหารจัดการชุมชนซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ LPP  การบริหารแบบCause We CARE นี้ได้เริ่มใช้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19และส่งผลให้การบริหารชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนใน Next Normal และเพื่อรองรับการเปิดประเทศในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ล่าสุด LPP ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ขึ้นในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนับจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ภายใต้หัวข้อ ประสบการณ์และวัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกันในช่วงโควิด-19” เพื่อให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ นำประสบการณ์ในสถานการณ์โควิด-19 มาแบ่งปันมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิติฯ ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด    และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนอื่นๆ อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและสภาพจิตใจของชุมชน ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ LPP มุ่งเน้นในการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับทุกผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้พักอาศัย พนักงานทุกระดับ และชุมชนข้างเคียง เพราะเราเชื่อว่าทุกคนคือคนสำคัญ ที่เราต้องแบ่งปันความสุข ลดความทุกข์ในจิตใจ และสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการอยู่อาศัยร่วมกัน เพราะ บ้านคือความสุขและเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่มีคุณภาพ”