กองทุนประกันวินาศภัย เตรียมจ่ายคืนเงิน “ผู้เอาประกันเอเชียประกันภัย” ชุดแรก ปลายเดือนพฤศจิกายน64

346

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หลังจากที่บริษัทถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้ กปว. เร่งพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้เร็วกว่าที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้ กปว. จึงได้เริ่มรับคำทวงหนี้จากผู้เอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับใบนัดรับเงินจากบริษัทไว้ก่อนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่ง กปว. จะเร่งพิจารณาคำทวงหนี้เหล่านี้ให้ผู้เอาประกันภัยที่มีใบนัดรับค่าสินไหมและมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โดยชุดแรกจะได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินจากคณะกรรมการ กปว. ได้ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ประกันภัย ตลอดจนเจ้าหนี้ทั่วไปสามารถ ยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ https://rps-sev.gif.or.th หรือเข้าผ่านหน้าหลักเว็บไซต์ www.gif.or.th และคลิกที่สไลด์ “ยื่นคำทวงหนี้ กรณี บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)”

2. ยื่น ณ ที่ทำการกองทุนประกันวินาศภัย (ด้านหลังอาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 3) และสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

3. ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยกรอก แบบฟอร์มคำทวงหนี้และแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหนี้ดังกล่าว จ่าหน้าซองถึง “กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

โดยผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำทวงหนี้ได้ที่ www.gif.or.th หัวข้อแบบฟอร์ม ระยะเวลายื่นคำทวงหนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

สุดท้ายนี้ กปว. ขอให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้มีการยื่นขอรับค่าสินไหมกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ไว้แล้ว และได้มายื่นคำทวงหนี้กับ กปว. มีความมั่นใจว่าจะได้รับการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป