SISB เปิดโรงเรียนครบทั้ง 4 แห่งตามปกติ 26 ต.ค.นี้ ผสานการสอนทั้ง On-site และ On-line

202

SISB แจ้งเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มครบทั้ง 4 แห่งได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยจะดําเนินการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสาน (Hybrid Learning) ทั้งจาก ที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย (On-line) ฟากซีอีโอ “ยิว ฮอค โคว” ระบุพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

   ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยงานราชการผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติสามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้ตามปกติแล้วนั้น “เอสไอเอสบี” ขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนในกลุ่มของบริษัทฯ เปิดเรียนแบบ On-site ได้ครบทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดโรงเรียน โรงเรียนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กํากับดูแลอย่าง เคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึง การปิดโรงเรียนเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด การสลับเวลาเรียน การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit  การงดกิจกรรมที่มีผู้คนเข้าร่วมจํานวนมาก การเว้นระยะห่าง  และมาตรการด้านความสะอาดต่าง ๆ

            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SISB กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้วางแผนให้โรงเรียนในกลุ่มสามารถดําเนินการเรียนการสอนในลักษณะแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)  ทั้งจาก ที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย  (On-line) กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น โรงเรียนสามารถคงการเรียนการสอนได้ตามปกติ