FWD ประกันชีวิต ส่งอุปกรณ์การแพทย์ช่วยโรงพยาบาล 4 จังหวัดในพื้นที่ขาดแคลน

249

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลหลายแห่งยังคงต้องการความช่วยเหลือในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึง FWD ประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี ตาก ชัยภูมิ

ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้มีโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก FWD ประกันชีวิต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งแรงสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ได้อย่างทั่วถึง”

FWD ประกันชีวิต ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 4 จังหวัดทั่วประเทศ ตามรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ที่ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณ 2,000 คน ต่อวัน* ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก FWD ประกันชีวิต จึงได้ส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันจำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) โดยโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 1,400-1,500 คนต่อวัน* FWD ประกันชีวิต จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ได้แก่

  • เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องศูนย์กลางการทำงานสัญญาณชีพและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด

โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และยังอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน โดยโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวน 200-400 คนต่อวัน* FWD ประกันชีวิต จึงได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด  เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนประมาณ 400 คนต่อวัน* FWD ประกันชีวิต ได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีเกราะป้องกันและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

“FWD ประกันชีวิต หวังว่าแรงสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถพร้อมดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  โดยเราขออยู่เคียงข้างทุกคนเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”ปวริศา กล่าว