สมาคมโภชนาการฯ ระดมนักวิชาการระดับโลกร่วมแบ่งปันข้อมูล ในหัวข้อ “ไฟโตนิวเทรียนท์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง”

222

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Nutrition Association of Thailand หรือ NAT) ร่วมกับ The Korean Society of Food Science and Technology (KoSFoST) และ Chinese Nutrition Society (CNS) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสารพฤกษเคมี ประจำปี 2564 (10th International Phytonutrient Symposium 2021 หรือ IPS 2021) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Phytonutrient for health at present and in future: Immunity and personalized wellness” (ไฟโตนิวเทรียนท์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในยุคปัจจุบันและอนาคต: ภูมิคุ้มกันและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล)

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เกี่ยวกับไฟโตนิวเทรียนท์

งานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ยังได้เชิญกลุ่มนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการชั้นนำจากสถาบันต่างประเทศ อาทิ Professor Dr. Charles B. Stephensen, กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture), Professor Min Xia จากมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ประเทศจีน และ Professor Masako Toda จากมหาวิทยาลัยโทฮุกุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่มาร่วมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ความสำคัญของวิตามิน และไฟโตนิวเทรียนท์ต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนได้เลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเพื่อให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ งานประชุมวิชาการฯ ในปีนี้ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลักๆ ได้แก่ ช่วงที่ 1 เรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immunity) และช่วงที่ 2 การเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละบุคคล (Personalized Nutrition) สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานประชุมฯ นี้ คือ ช่วงอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “การให้ความรู้และส่งเสริมการทานไฟโตนิวเทรียนท์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในช่วงสถานการณ์โควิด-19” นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการว่า“ปัจจุบัน ผู้คนรู้แนวทางปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กันดีอยู่แล้ว ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ก็มีการเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักและผลไม้ที่มีหลากหลายสี การให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย การนอนหลับที่เพียงพอ และการมีสุขภาพจิตที่ดี โดยผมมองว่าเรื่องอาหารและสุขภาพเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเสมอ ซึ่งไฟโตนิวเทรียนท์เป็นสารอาหารที่พบในผักและผลไม้มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย รวมถึงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีสมุนไพรไทยต่างๆ เช่น กระเทียมที่ช่วยต้านโรคและเสริมภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ปัจจุบันข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการเกี่ยวกับไฟโตนิวเทรียนท์มีอยู่มาก ผู้บริโภคต้องศึกษาและเช็คข้อมูลจากแหล่งที่ข้อมูลน่าเชื่อถือได้ เช่น สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น”

Professor Guiju Sun จากสมาคม CNS ประเทศจีน ได้แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีว่า “เคล็ดลับการรับประทานอาหารในช่วงโควิด-19 เรามุ่งส่งเสริมให้ทุกคนบริโภคอาหารโดยเน้นผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนมและถั่วเหลืองให้มาก รวมถึงแนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการขาดสารอาหารในช่วงโควิด-19 นี้”

Professor Hisanori Kato จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยให้คนญี่ปุ่นมีสุขภาพดีและมีอายุยืนว่า “คนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินและวัฒนธรรม รวมถึงนิสัยในการรับประทานอาหารเป็นอย่างมาก โดยคนญี่ปุ่นนิยมดื่มชาเขียว และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างปลาและเห็ด ทำให้พวกเรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง”งานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมเป็นอย่างมาก โดยได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมประชุมออนไลน์ 1,000 คน ทั้งนี้ สถาบันสุขภาพนิวทริไลท์จากแอมเวย์ให้การสนับสนุนการจัดงานนี้ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ Helping People Live Better Healthier Lives ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nutritionthailand.org