มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาคมเด็กฯ (กลุ่มลูกเหรียง)

295

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 236,000  บาท ให้แก่ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)โดยมี วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการมอบโอกาสให้ได้เข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต และการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือและพัฒนาในด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ทางมูลนิธิฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง