ทีเส็บ โปรโมทไมซ์ในประเทศกระตุ้นตลาดไตรมาสสุดท้าย ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดงานทั่วไทย

346

ทีเส็บกระตุ้นตลาดไตรมาสสุดท้ายในทุกมิติ จับมือภาคีส่งเสริมการจัดประชุมในประเทศภายใต้แนวคิด One Company One Meeting ด้านหอการค้าเตรียมแคมเปญหอทั่วไทย ประชุมเมืองไทยช่วยชาติ ผลักดันองค์กรเร่งใช้สิทธิ์ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ขยายเวลาขอรับการสนับสนุนต่อเนื่องถึง 15 ธันวาคม 2564 หลังพบมีผู้เตรียมจัดประชุมกว่าพันราย หวังกระจายรายได้กว่า 200 ล้านบาท คาดมีหน่วยงานและองค์กรขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายปี เมื่อหลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า จากการเริ่มดำเนินงานโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ขึ้นในปี 2563 ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 15,000 และ 30,000 บาท เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า 237 ล้านบาท
ในปี 2564 ทีเส็บจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนอีกจำนวน 20 ล้านบาท และพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนขององค์กร ปัจจุบันมีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 788 งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564) และแสดงความจำนงมากกว่า 1,000 งาน โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ได้แก่ การอบรม (ร้อยละ 30.13) การประชุม (ร้อยละ 19.11) การสัมมนา (ร้อยละ 14.81) กิจกรรมศึกษาดูงาน (ร้อยละ 13.49) กิจกรรมในชุมชน (ร้อยละ 8.64) กิจกรรมเพื่อสังคม (ร้อยละ 4.21) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 1.74) ตามลำดับ“จากข้อมูลนั้นทำให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด แต่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสัมมนาตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยสร้างทีมเวิร์คและผลิตภาพ (Productivity) ให้กับองค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทีเส็บได้ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาภายใต้แนวคิด 1 องค์กร 1 กิจกรรม หรือ One Company One Meeting เพื่อผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จัดประชุมอย่างน้อยองค์กรละ 1 ครั้ง โดยหอการค้าไทยเตรียมเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้สิทธิ์ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่าผ่านแคมเปญ หอทั่วไทย ประชุมเมืองไทยช่วยชาติ ด้านสมาคมโรงแรมไทยเองที่มีเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศจะนำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย ขณะเดียวกันก็ยังมีทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ที่พร้อมจะช่วยกันเชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายให้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วย
จากข้อจำกัดด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่และมาตรการห้ามจัดประชุมเกิน 30 คน ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้องค์กรชะลอการเดินทางและการจัดงาน จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์จากการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ทีเส็บจึงพิจารณาขยายระยะเวลาขอรับการสนับสนุน จากเดิม 15 กันยายน 2564 ให้สามารถขอรับการสนับสนุนได้ถึง 15 ธันวาคม โดยมีการจัดกิจกรรมภายใน 31 ธันวาคม 2564 เพราะการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อน ทีเส็บจึงวางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีมาตรการผ่อนคลายด้านการรวมกลุ่มบุคคลได้เกิน 30 คน อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี พิษณุโลก ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น”

นอกจากนี้ ในมิติอื่นๆ ทีเส็บยังมีแคมเปญสื่อสาร “จัดงานไมซ์ทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบ “10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์” ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมในทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะพบว่าผู้จัดงานเริ่มสนใจเกณฑ์การเดินทางใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ เดินทางสะดวก ทำกิจกรรมได้ ช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน ง่ายต่อการบริหารจัดการ และที่สำคัญคือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ในเส้นทางที่สนใจผ่านทาง www.thaimiceconnect.com เช่นเดียวกัน คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่หลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองให้มีการจัดกิจกรรมได้ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน สำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน โดยยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2793 3456 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์