ทำอย่างไรเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ?

330

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ประสบเหตุต้องรีบแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุหรือโทรแจ้งบริษัทกลางฯ ที่ 1791 หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธินั้น ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดการทำประกันภัย พ.ร.บ.และการใช้สิทธิคุ้มครอง ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.” โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถคันเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดเป็นค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี “สุจริตได้รับความคุ้มครอง/ผู้ทุจริตกฎหมายลงโทษ” หากผู้ประสบภัยหรือทายาท ยื่นคำขอรับค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อขอรับค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ก็จะมีความผิดมีโทษทางอาญา คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย” หากเจ้าของรถ คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถก็จะต้องรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถทั้งหมด และก็จะมีความผิดด้วย เพราะเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึง ผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ ก็จะมีโทษปรับในอัตราเดียวกัน แต่หากเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยและยังนำรถไปใช้ ก็จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด