ZEN Group ติด “หุ้นยั่งยืน” แห่งปี 2564

172

นับเป็นความสำเร็จของ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ ZEN ที่มุ่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ภายใต้การบริหารงาน บุญยง ตันสกุลซีอีโอ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) นำบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น หุ้นยั่งยืนปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Index (THSI) ปี 2564 ตอกย้ำถึงพันธกิจของ ZEN Group ที่ดำเนินธุรกิจมุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพต่อผู้บริโภค มีการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นสร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพที่ดีกับพนักงาน และการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน