โตเกียวมารีนประกันชีวิต รับรางวัล Tokio Marine Group Global Sustainability Awards 2021

168

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ชนะรางวัล Tokio Marine Group Global Sustainability Awards 2021 จากโตเกียวมารีนโฮล์ดิ้งส์ ในโครงการ “ปลูกป่า 100 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งพิจารณาจากโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาทางสังคม และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโครงการที่เข้าร่วมประกวดกว่า 100 โครงการ ใน 46 ประเทศ

โดยเป็นกิจกรรมบริษัท ร่วมกับมูลนิธิ OISCA และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน 15,000 ต้น  ในพื้นที่ 30 ไร่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ. ระนอง เพื่อสานต่อโครงการของโตเกียวมารีนโฮลดิ้งที่ได้ริเริ่มโครงการนี้มาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และตั้งใจจะดำเนินกิจกรรมนี้ไปอีก 100 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มโตเกียวมารีนที่ต้องการสร้างหลักประกันสีเขียว เพื่อปกป้องโลกนี้ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน