SAK ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ปี 2564 ชูองค์กรมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจ ESG 8 ด้าน

219

บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย โชว์ความสำเร็จการเป็นองค์กรมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ด้าน ติดรายชื่อ หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ตอกย้ำความสำเร็จนโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้นโยบายสร้างมาตรฐานการให้บริการสินเชื่อที่ดีและเป็นธรรม เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน  

ศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAKผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้าน ได้แก่ 1.การมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3.การเคารพสิทธิมนุษยชน 4.การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้านผลตอบแทน การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

สำหรับด้านที่ 5.การมุ่งดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานของบุคลากรในองค์กร 7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและเติบโตร่วมกับบริษัทฯ และ8.การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสูงสุด  

               ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ SAK ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของ SAK  ที่มีความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด ตั้งแต่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้นโยบาย “สร้างมาตรฐานการให้บริการสินเชื่อที่ดีและเป็นธรรม เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน”  

“การดำเนินธุรกิจของ SAK ยึดมั่นปรัชญาองค์กร สร้างรากฐาน สร้างงาน สร้างคน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เราพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยปล่อยสินเชื่อเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึงเพื่อประชาชนฐานรากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประเทศไทยให้แข็งแกร่ง รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน”  ศิวพงศ์ กล่าว