ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมวิทยากรคุณธรรมทั่วประเทศ ร่วมสร้างนวัตกรรมยุคนิวนอร์มอลเพื่อศาสตร์พระราชา

297

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (บนขวา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา วิถีนิวนอร์มอล ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ต่อยอดสู่เวทีวิทยากรระดับประเทศ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี ในฐานะองค์กรภาคี โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี (บนกลาง) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม – ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ล่างซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี – นายอดุลย์ ดาราธรรม (บนซ้าย) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย – นายชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ (ล่างขวา) ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรเพื่อสร้างวิทยากรวิถีใหม่ยุค 5G

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และปราชญ์ชาวบ้านในแหล่งเรียนรู้จากทั่วประเทศ รวมถึงผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตร์พระราชา จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ พร้อมกับการเชื่อมโยง Sustainable Development Goals เป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโลกได้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ตามรอยพระราชา – The King’s Journey