SCGP ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ปี 2564 ตอกย้ำนโยบายด้าน ESG

236

ด้วยการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ นำบริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับการมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ล่าสุด  ‘วิชาญ จิตร์ภักดี’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นำองค์กรผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าสู่รายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2564 ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับ ESG ในทุกมิติ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ พฤติกรรมของผู้บริโภคและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย การร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน