เปิดตัว นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยคนใหม่

187

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ประจำวาระ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566

โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยโดยนายนิติพงษ์ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ จากการเสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถ ทำงานเพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ และภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

นายนิติพงษ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ MBA สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้รับคุณวุฒิในระดับ Fellow of the Society of Actuaries (FSA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และนักวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA) และ Fellow of the Society of Actuaries of Thailand (FSAT)

ด้านประสบการณ์การทำงาน นายนิติพงษ์ร่วมงานกับไทยประกันชีวิตมากว่า 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานกลยุทธ์และการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ประกันภัย และสายงานวางแผนธุรกิจและรายงานทางการเงิน ซึ่งก่อนที่จะร่วมงานกับไทยประกันชีวิต นายนิติพงษ์มีประสบการณ์การทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในบริษัทประกันชีวิตข้ามชาติหลายแห่ง

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการธุรกิจประกันภัยมากมาย อาทิ ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย, รองเลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัยไทย และเป็นสมาชิกคณะกรรมการ Asia Employers Council และ Greater Asia Committee (GAC) ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (SOA) และเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ASEAN Insurance Manager Award (YAMA) ประจำปี 2559 จากสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council) ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชุดใหม่ ได้ผ่านการจดทะเบียนกรรมการเป็นที่เรียบร้อย และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดใหม่จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการที่ดีเลิศต่อธุรกิจและสังคม พร้อมรองรับการแข่งขันในระดับสากล”

พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ยังได้กำหนดพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยร่วมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สร้างความเชื่อมันและการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล และยกระดับการให้บริการสมาชิก

พันธกิจที่ 2 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ และสร้างระบบการเงินให้แข็งแกร่งในระดับสากล

พันธกิจที่ 3 หน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงาน คปภ.) ขยายความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้ภาคธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง

พันธกิจที่ 4 Prospects / ผู้ที่สนใจในวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และเพิ่มการตระหนักรู้ในวิชาชีพและความสำคัญของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ให้รู้จักและเข้าใจถึงวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มากขึ้น

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง และยังคงเดินหน้าเป็นศูนย์กลางให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อยกระดับให้เทียบเท่าระดับสากล