BGC ตอกย้ำยุทธศาสตร์และนโยบายองค์กรด้าน ESG โชว์ความสำเร็จติด “หุ้นยั่งยืน” ปี 2564

219

บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรือ BGC ตอกย้ำยุทธศาสตร์และการกำหนดนโยบายองค์กรในด้าน ESG ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ชูความสำเร็จนำบริษัทฯ ติดรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับบริษัทฯ ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล พร้อมกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนในปีนี้ที่สอดคล้องกับสหประชาชาติ 

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน มิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) รวมถึงการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามากำหนดทิศทางของแผนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่ารอบด้านอย่างยั่งยืน 

ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ  Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 สอดคล้องเทรนด์การลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่นำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ ครอบคลุมถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดี ตลอดจนนำปัจจัยที่เป็น New Normal มาประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 “การได้รับคัดเลือกเข้าสู่หุ้นยั่งยืนปี 2564 ถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เนื่องจากเราได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาตลอด โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นแกนหลัก พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และการติดตามประเมินผล ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ” ศิลปรัตน์ กล่าว 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGC กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ พร้อมสานต่อนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับ BGC เป็นองค์กรชั้นนำ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม