BDMS ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

232

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้รับการคัดเลือกในฐานะ หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) กลุ่มบริการ (SERVICE) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุ้นยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล บูรณาการนวัตกรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าและพัฒนาสังคม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบและส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองค์รวม ซึ่งการได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนถือเป็นหลักประกันความสำเร็จของ BDMS ในฐานะผู้นำบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินงานบนหลักการพัฒนายั่งยืนให้เห็นเป็นประจักษ์

BDMS ยังคงขอให้คำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำในการยกระดับสุขภาพของสังคมและชุมชน และมุ่งส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไป