BKI ปฏิรูประบบประกันภัยหลักครั้งใหญ่ให้ทันสมัยรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้า พร้อมเดินหน้าพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

250

กรุงเทพประกันภัย ผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยตัดสินใจครั้งใหญ่ปรับเปลี่ยนระบบงานประกันภัยหลักทุกหน่วยงาน เสริมศักยภาพกระบวนการทำงานต่างๆ รองรับการเติบโตที่รวดเร็วของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางโครงสร้างทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการทำงานที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลสูงสุด

ล่าสุดบริษัทฯ ตัดสินใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบงานประกันภัยหลักครั้งสำคัญ ภายใต้โครงการ Core Business System (CBS) โดยให้ความไว้วางใจบริษัท Sapiens International Corporation จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประกันภัยชั้นนำระดับโลกเข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาระบบงานหลักของบริษัทฯ ทดแทนระบบเดิม โดยที่ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และออกแบบอย่างเป็นสากล ครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ ทั้งกระบวนการรับประกันภัยจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (End-to-end Solutions) ของกลุ่มลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจองค์กร ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยกว่า 90 แผน รวมถึงการรับประกันภัยต่อในกลุ่มธุรกิจประกันภัย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์ดังกล่าว จะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมการทำงานในด้านการบริหารจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยมีบริษัท PwC ประเทศไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้