บราเดอร์ คืนชีวิตป่าโกงกางแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

242

บราเดอร์ สร้างสรรค์โครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 13 ส่งต้นกล้าจำนวน 2,000 ต้น ให้กับชุมชนเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลาย คืนลมหายใจสู่โลกนายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากวิกฤตโควิด-19 ที่คนไทยต้องเผชิญผลกระทบมาเป็นเวลานาน บราเดอร์ จึงได้ริเริ่มแคมเปญพิเศษ The Infinite Brotherhood of Love เพื่อส่งมอบความรักความห่วงใยสู่สังคมไทยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันออกซิเจนให้โลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้าน SDG ขององค์กรใน 3 ส่วน ทั้งด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น การผลักดันให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และการเดินหน้าสร้างความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่มีวันสิ้นสุด

The Infinite Brotherhood of Love พัฒนาขึ้นโดยแรงบันดาลใจที่ได้จากสัญลักษณ์ของออกซิเจน (O2) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติบนโลกใบนี้ และเมื่อนำ O มาเรียงต่อกันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ Infinity ที่ทำให้เห็นว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติล้วนต้องพึ่งพากันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และบราเดอร์ก็จะไม่หยุดที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังปรัชญาทางธุรกิจที่ยึดถือมากว่า 100 ปี ‘at your side’โดยนายพรภัคกล่าวว่า แคมเปญ The Infinite Brotherhood of Love จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในการดำเนินการเพื่อสังคมในปีนี้ของบราเดอร์ เริ่มจากกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่บราเดอร์ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อฟื้นคืนสภาพป่าชายเลนที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ให้ระบบนิเวศกลับมาดำเนินได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยป้องกันการกัดเซาะผืนดินชายฝั่งทะเล และสร้างอาชีพแก่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

“ความสำเร็จของโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน ตลอดจนความพยายามปลุกจิตสำนึกของคนในทุกช่วงอายุให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ แต่ถ้าคนไทยทั้งประเทศได้ลงมือทำในแต่ละจุดเล็กๆ ที่ตนเองอาศัยอยู่ก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในภาพรวมได้เช่นกัน นอกจากนี้ หากสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติต่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุล ระบบนิเวศก็จะกลับมาสมบูรณ์เป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร แหล่งผลิตออกซิเจนให้โลกใบนี้ได้ใช้อย่างไม่มีวันหมด” นายพรภัคกล่าว

เพราะบราเดอร์ตระหนักดีว่า ‘ออกซิเจน’ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้สามารถดำรงอยู่ได้ การส่งเสริมด้านการปลูกป่าก็เปรียบเสมือนการช่วยโลกผลิตออกซิเจนด้วยเช่นกัน 

“พันธสัญญาสากลที่บราเดอร์ยึดถือมาโดยตลอดคือความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น ป่าโกงกางที่บราเดอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนได้ร่วมกันปลูกนี้ ถือเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ และสิ่งที่ได้มันมีค่ามากสำหรับชุมชน สังคมและประเทศ และยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของออกซิเจนยิ่งขึ้น เพราะผู้ติดเชื้อต่างต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ต่อลมหายใจในแต่ละวินาทีชีวิต บราเดอร์จึงได้จัดทำโครงการอีกหนึ่งโครงการคือ ‘ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันผู้ป่วยโควิด-19’ ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งต่อลมหายใจผ่านสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วย ด้วยการมอบกล่องคลายกังวลแก่กลุ่มเส้นด้ายเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน” นายพรภัคกล่าวในที่สุด