สมาคมประกันชีวิตไทย ครองความเป็นเลิศรอบด้าน คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 สมัยที่ 5

203

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายในงาน Together is Power 2021 ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทย ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจที่เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยรู้สึกภาคภูมิใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่าง “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกๆด้านของกลุ่มสมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 16 ปี ขึ้นไป โดยสมาคมประกันชีวิตไทยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยได้รับรางวัลสูงสุดนี้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี 2558 , 2560 , 2562 , 2563 และปี 2564 นี้เป็นสมัยที่ 5จากรางวัลดังกล่าว พิสูจน์ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีที่ผ่านมา สมาคมประกันชีวิตไทยมีศักยภาพและมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานในฐานะองค์กรกลางให้กับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนของธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนงานด้านประกันชีวิต ไปพร้อม ๆ กับส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเติบโตได้อย่างยั่งยืน