TTA ห่วงใยพนักงาน แจก P80 PLUS SPRAY เพื่อดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19 ระบาด

222

ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้แจกสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย “P80 PLUS SPRAY” ให้พนักงานไว้ใช้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในช่วง Work from Home พร้อมรณรงค์ให้พนักงานใช้ชีวิตแบบ New Normal เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์เมื่อออกไปที่สาธารณะทุกครั้ง

เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “TTA ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และ TTA ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นนี้  TTA ได้ร่วมกับบริษัทในเครือทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รวมทั้งแจกจ่ายสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย “P80 PLUS SPRAY” ให้แก่พนักงานไว้ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงทำงานที่บ้านและระหว่างเดินทางไปในที่สาธารณะ โดยหวังให้พนักงานทุกคนใน TTA Group มีสุขภาพที่แข็งแรงและสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”