สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบโรงเรียนพระดาบส สานต่อ MOU ร่วมส่งเสริมวิชาชีพให้เยาวชน

222

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยรองอธิการบดีและคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าพบ พลอากาศโท ศาสตราจารย์ นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส และคณะผู้บริหารโรงเรียนพระดาบส เพื่อหารือด้านการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดลูกพระดาบสให้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อันเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา และได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสไปแล้ว ซึ่งสถาบันฯ มีความยินดีช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทางวิชาการ และทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ถือว่าเป็นการส่งเสริมวิชาชีพให้เยาวชนอีกด้วย ณ ห้องประชุมดาบส 2 โรงเรียนพระดาบส