ทรู เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3-7 ปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป กลางเดือนต.ค. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10-4.80%ต่อปี

253

กลุ่มทรู เดินเครื่องธุรกิจเต็มสูบ รับกระแสการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ พุ่งแรงอย่างต่อเนื่อง จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปสู่วิถีนิวนอร์มัล เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.10-4.80% ต่อปี โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทยธนชาต และซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อราวกลางเดือนตุลาคม 2564

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อคนไทยและประเทศไทย พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการตอบรับแนวโน้มการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เปลี่ยนสู่วิถีใหม่แบบนิวนอร์มัล เดินหน้าธุรกิจเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านรายได้และการขยายฐานลูกค้า เตรียมออกหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.10-3.30]% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.60-3.80]% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.00-4.10]% ต่อปี

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.60-4.80]% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือ Bualuang mBanking

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือ แอป SCB Easy

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือ แอป CIMB Thai Digital Banking