สมาคมประกันชีวิตไทย มอบทุนเยาวชนเรียนดี

251

สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้ามอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยงบประมาณกว่า 600,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาสาขาการประกันภัย รวม 79 รางวัล จาก 13 สถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่สู่ธุรกิจประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี ที่สมาคม ประกันชีวิตไทย ในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ผ่านมาสมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีความสนใจในสาขาวิชาประกันภัย พร้อมทั้งมีผลการเรียนดีให้ได้รับโอกาสและทุนทรัพย์ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองจนกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนวงการธุรกิจประกันภัยไทย ให้มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพทัดเทียมระดับสากล ในการนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาประกันภัย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ เช่น การกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาเปิดมุมมองความต้องการใหม่ๆ ผ่านการเสนอโครงการการวางแผนเชิงธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเป็นทุนและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาดังกล่าว

ซึ่งในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยงบประมาณ 602,000 บาท รวม 79 รางวัล จาก 13 สถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนสาขาการประกันภัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 23 ทุน รางวัลการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัล ASA – Course I (Exam P–Probability) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 28 รางวัล และรางวัล ASA – Course II (Exam FM–Financial Mathematics) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 18 รางวัล

สำหรับพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมประกันชีวิตไทยนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จึงได้ปรับเปลี่ยนพิธีรับมอบทุนและรางวัลการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมของทางภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาไปยังสถานศึกษาตามรายชื่อข้างต้น จากนั้นทางสถานศึกษาจะเป็นผู้ส่งมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาของตนต่อไป