จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เ

206

เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุด Kick off ระดับจังหวัด ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายโสวัตร สุวรรณคุณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย

“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกัน สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่การเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างความรู้รักสามัคคีในรูปแบบ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม รวมถึง นำแนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและชุมชนต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าว 

AIA Health Happy

ด้าน โสวัตร สุวรรณคุณ เจ้าของแปลง ได้อธิบายถึงกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นอย่างมาก สามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดหนัก แต่ตนและครอบครัวยังสามารถดำรงชีวิตตามหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข

โตเกียวมารีนประกันภัย