ไทยประกันชีวิต จับมือ Morningstar นำเสนอกองทุนชั้นนำ สำหรับลูกค้ายูนิตลิงค์

274

ไทยประกันชีวิตผสานความร่วมมือ Morningstar ผู้ให้บริการด้านการวิจัยการลงทุนระดับโลก เพิ่มบริการตอบโจทย์ลูกค้าทื่ซื้อแบบประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ดูข้อมูลจัดอันดับกองทุนรวม ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com และแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต พร้อมเพิ่ม 10 กองทุน และ 3 บลจ. เป็นทางเลือกด้านการลงทุนให้ลูกค้า

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม ภายใต้แนวคิดยึดการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ซึ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้บริโภคมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ นับเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์ เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการเงินและการลงทุน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต

อย่างไรก็ดี ในการลงทุนผู้บริโภคมีความต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และยังต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจ ศึกษาหาข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ Morningstar, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระในระดับโลก และยังเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านการจัดอันดับกองทุนรวม เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกันยูนิตลิงค์ของบริษัทฯ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในด้านข้อมูล และการจัดอันดับเปรียบเทียบกองทุนรวม สำหรับนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยผู้เอาประกันภัยสามารถดูข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวมต่างๆ ภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com และแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเพิ่มทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และการจัดสรรการลงทุนให้ครอบคลุมและหลากหลายในแต่ละสินทรัพย์ทั่วโลก โดยคัดสรรกองทุนรวมภายใต้แบบประกันชีวิต ยูนิตลิงค์เพิ่มอีก 10 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-U), กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

(1AMSET50-RU), กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG-RA), กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE), กองทุนเปิดกรุงศรี หุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC), กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG), กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMBCOF), กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP-C), กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI), และกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (LHGEQ – A) ทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม จำนวนทั้งสิ้น 25 กองทุน

รวมถึงเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนจะได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างดีที่สุด บริษัทฯ ยังได้เพิ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด, และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

สำหรับแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่บริษัทฯ เสนอขายในปัจจุบัน ได้แก่ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์) และทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์) ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้อิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต โดยสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกัน เพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้ รวมถึงเพิ่มหรือลดเงินออมได้ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากหลากหลายกองทุนที่บริษัทคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนฯ ที่เชี่ยวชาญการวางแผนการออมและการลงทุน ซึ่งมีใบอนุญาต IC License สำหรับนำเสนอแบบประกันยูนิตลิงค์พร้อมให้บริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailife.com หรือโทร. 1124