ไทยประกันชีวิต ยกระดับ “ไทยประกันชีวิต iService” บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

276
อังกูร ศรีกัลยาณบุตร

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินนโยบายมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ด้วยการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีสุข ผ่านการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric ในปัจจุบันที่ทุกคนต้องปรับตัวทั้งการทำงานและชีวิตประจำวัน และต้องการความสะดวกรวดเร็วในด้านต่างๆ เทคโนโลยีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต สำหรับให้บริการผู้เอาประกันภัยผ่านสมาร์ทโฟนแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาต่อยอดบริการไทยประกันชีวิต iService ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com เพื่อรองรับผู้เอาประกันภัยที่สะดวกใช้บริการผ่านโน๊ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการ และทำธุรกรรมด้านการประกันชีวิต อาทิ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ การรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคาร การตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหม การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อลดหย่อนภาษี และบริการอื่นๆ

ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการไทยประกันชีวิต iService ได้ 3 แนวทาง คือ

1.กรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนสมัครใช้บริการไทยประกันชีวิต iService จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกตามขั้นตอน เพื่อยืนยันการเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการต่อไป

2.กรณีเคยลงทะเบียนใช้บริการไทยประกันชีวิต iService อยู่เดิม ต้องทำการอัพเดตรหัสผ่านใหม่ก่อนการเข้าสู่ระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัยตามมาตรฐานของบริษัทฯ

3.กรณีลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้บริการไทยประกันชีวิต iService ได้ โดยใช้บัญชีและรหัสผ่านเดียวกัน

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเว้นระยะห่าง ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งบริการไทยประกันชีวิต iService ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต ที่จะเข้าถึง

ข้อมูลกรมธรรม์ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การดูแลชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง” นายอังกูรกล่าว

สำหรับแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต บริษัทฯ ได้พัฒนาการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต การรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคาร การตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหม บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก บริการข้อมูลกองทุนรวมภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ การรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต Privilege และในอนาคตอันใกล้จะมีบริการยื่นเคลมสินไหมค่าชดเชยรายได้