พาณิชย์ชวนผู้ประกอบการขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2564

206

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างรุนแรง แต่การส่งออกอาหารของไทยก็ยังเดินหน้าต่อได้อย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังโควิด-19 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปน่าจะสามารถเป็นดาวเด่นของสินค้าส่งออกได้เป็นอย่างดี ด้วยรสชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ตอบรับกับกระแสของเทรนด์โลกในแง่ของการดูแลสุขภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยนั้นมีศักยภาพ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านแพคเกจจิ้ง รสชาติ และการเก็บรักษา เป็นต้น

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และธุรกิจบริการอาหารในประเทศขึ้น

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีศักยภาพ ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของการส่งออก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกงสำเร็จรูป และน้ำจิ้ม ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมถึงมีรสชาติและรูปลักษณ์ตามแบบมาตรฐานอาหารไทย

โดยสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์นั้น ได้แก่ การได้รับการพิจารณาคัดเลือกจัดแสดงสินค้าในงานที่เกี่ยวข้องในส่วนนิทรรศการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี, ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจัดกิจกรรมในต่างประเทศไม่เกิน 3 ครั้งภายใน 1 ปี, ได้รับการบรรจุรายชื่อในเว็บไซต์ www.thaiselect.com และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยตามความเหมาะสม

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 605 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการคัดเลือกและมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกปี จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคราชการและเอกชน

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 1 กรกฎาคม 2564 โดยขอรับใบสมัครทางอีเมล tsproduct.ditp@gmail.com และจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02 507 8394, 02 507 8300 หรือทางอีเมลข้างต้น 

Krungthai-AXA Super 7 300x250px