TPIPP ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี

287

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ หรือ TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ไม่เกิน 3 ล้านหน่วย วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุหุ้นกุ้ 2 ปี เดือน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 เสนอขายวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อที่ “BBB+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ตอกย้ำถึงศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ (Green & Clean Energy) 

 ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ TPIPP ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 3 ล้านหน่วย อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ ตอกย้ำถึงศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ
(
Green & Clean Energy) กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกวันที่ 10 มีนาคม,10 มิถุนายน 10 กันยายน และ 10 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 10 กันยายน 2564 

 สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท นักลงทุนที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 11 ราย ได้แก่ (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (2) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (5) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (6) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (7) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (8) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (9) บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (10) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ (11) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดให้นักลงทุนชำระเงินจองซื้อในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 ทั้งนี้ TPIPP ถือเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียว ที่ใช้ขยะเทศบาลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีแผนลงทุนที่ชัดเจน ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายการเติบโตในระยะสั้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งหลังจากนี้ TPIPP จะเร่งสร้างการเติบโตในระยะกลางต่อไป ในการเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็น 582 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และดำเนินแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด สีเขียว ในพื้นที่  Southern Seaboard ถือเป็นส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องภาคใต้ เพื่อความกินดีอยู่ดี สะท้อนความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล