CHAYO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด พ่วงวอแรนต์

114

สุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า นำทีมคณะกรรมการของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือประมาณหุ้นละ 0.0333333 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด หุ้นละ 0.0037037 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ และกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2564

AIA Health Happy

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ