เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ 46 รพ. ขยายเวลาบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

324

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ 46 โรงพยาบาลคู่สัญญา ประกาศขยายระยะเวลาบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านทางโทรศัพท์ (Telemedicine) และ/หรือการโทรทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video Call) สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น ได้เปิดบริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามสิทธิความคุ้มครองที่ซื้อไว้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Claims)

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ตระหนักดีว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีความกังวลในการเดินทางออกนอกเคหะสถาน รวมถึงการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกมาพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มคนทั่วไป เอไอเอ ประเทศไทย มีความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งสิ้น 46 โรงพยาบาล ในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง* ที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ (Telemedicine) และ/หรือการโทรทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video Call) โดยสามารถเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกได้เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางมายังโรงพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว

สำหรับเงื่อนไขผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ และมีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติการอนุมัติสินไหมโรคนั้นจากเอไอเอแล้ว และมีการนัดตรวจติดตามโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต โดยค่าใช้จ่ายที่เอไอเอให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค ได้แก่ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หรือหัวใจ

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามสิทธิความคุ้มครองที่ซื้อไว้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Claims) ได้ หลังจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคล เริ่มมีผลคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ OPD Cashless Claims ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงเช่นนี้”

เอไอเอ ประเทศไทย ขอยืนหยัดในการส่งมอบความคุ้มครองและบริการที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ (Telemedicine) และตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2021aiatelemed และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามสิทธิความคุ้มครองที่ซื้อไว้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Claims) ได้ที่ http://bit.ly/AIA-OPDCashlessClaims หรือติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

* หมายเหตุ

– ค่าบริการกายภาพบำบัด ไม่รวมอยู่ในโครงการนี้

– ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจากผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน นั้น

– ค่าบริการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ 1 ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่ เอไอเอ คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

– สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และแต่ละโรงพยาบาลกำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้

– หากมีการเปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาลอื่น เอไอเอจะประกาศให้ทราบต่อไปใน AIA.CO.TH

– เงื่อนไขการใช้บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Claims) เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด