โตเกียวมารีนประกันชีวิต มอบความอุ่นใจออก 4 มาตราการ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและตัวแทน

468

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในรอบ 3 ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับคนในสังคมเป็นจำนวนมาก บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการผ่อนคลายความกังวัลให้กับลูกค้า และตัวแทนของบริษัท เพื่อให้ยังคงสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ประกาศ 4 มาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์

1. สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ บริษัทปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) เหลือ 14 วัน  (จากเดิม 30 วัน) นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564  โดยกรณีผู้ถือกรมธรรม์เกิดการเจ็บป่วย เข้ารับรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน อันเนื่องจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะได้รับความคุ้มครองด้วยผลประโยชน์ตามสิทธิในกรมธรรม์ที่ถืออยู่  

2. บริษัทขยายสิทธิความคุ้มครองพิเศษ เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยลูกค้าที่ถือกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หากเข้ารับการฉีดวัคซีน แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยจากผลข้างเคียงของวัคซีน สามารถใช้สิทธิความคุ้มครองตามผลประโยชน์ในกรมธรรม์ เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD)

3. บริษัทมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกท่าน หากเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด –19 แล้วเกิดอาการป่วยจากผลข้างเคียงของวัคซีน ต้องแอดมิทในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองฟรี โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันฟรี  วันละ 1,000 บาท/วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่แอดมิท สูงสุดไม่เกิน 14 วัน ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในแต่ละครั้ง ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน โดยลูกค้าเริ่มรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

4. นอกจากนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวแทนประกันชีวิต ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และออกดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใย บริษัทขอมอบความช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีพบว่าตัวแทนติดเชื้อโควิด – 19 และต้องแอดมิทเพื่อเข้ารับการรักษา บริษัทยินดีมอบเงินช่วยเหลือพิเศษวันละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)