ฟิลลิปประกันชีวิต เติบโตสวนกระแส ในสภาวะการระบาดโควิด-19

510

“ฟิลลิปประกันชีวิต” เผยผลประกอบการ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 ด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งธุรกิจ สวนกระแสตลาดในสภาวะโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก อีกทั้งมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในระดับสูง โดยพร้อมเดินหน้าปรับกลยุทธ์รองรับวิถีใหม่ในยุค New Normal สู่การเป็นบริษัทฯ ที่ให้คำแนะนำ วางแผนและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าครบวงจร ด้วยที่ปรึกษาทางการเงินของฟิลลิปประกันชีวิต (PhillipLife Fin Advisor)

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า แม้สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลก แต่บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตในระดับสูงอย่างมีคุณภาพ โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจากทุกประเภทธุรกิจจำนวน 1,330 ล้านบาท เติบโตจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 110% โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจากทุกประเภทธุรกิจจำนวน 2,336 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 76% ในขณะที่อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประเภทสามัญอยูในระดับสูงที่ 88% พร้อมด้วยสินทรัพย์กว่า 13,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19%

สำหรับนโยบายการลงทุนนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมไปกับการสร้างสมดุลย์อย่างเหมาะสมกับค่าอัตราความเสี่ยง (Risk Charge) ตามเกณฑ์ Risk-Based Capital (RBC) ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนยังคงเป็นไปตามขอบเขตและเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดเช่นกัน

“ฟิลลิปประกันชีวิต” เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม “บริษัทฟิลลิปแคปปิตอล” ซึ่งมีฐานธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินรายใหญ่ที่มีฐานะความมั่นคงทางการเงินสูง จากประเทศสิงคโปร์ โดยก่อตั้งในปี พ.ศ.2518 หรือกว่า 45 ปีมาแล้ว นับเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความทันสมัย แก่ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฟิลลิปแคปปิตอล มีเครือข่ายครอบคลุม 15 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานประจำกว่า 3,500 คน มีกลุ่มลูกค้าในการดูแลและให้บริการมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก รวมมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนที่อยูในการดูแล (Assets Under Management) ทั้งสิ้นมากกว่า 900,000 ล้านบาท จึงมั่นใจได้ว่า “ฟิลลิปประกันชีวิต” เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินสูงมาก ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุน พร้อมไปกับความรู้และประสบการณ์การลงทุน ตลอดจนการให้บริการการเงินครบวงจรที่มีประสิทธิผล

ชวลิต ทองรมย์ (CAO) ผู้บริหารงานฝ่ายตัวแทน กล่าวทิ้งท้ายว่า ตลอด 3 ไตรมาสในปี 2563 นี้ การเติบโตของพลังตัวแทน เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นต่อการให้บริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างตัวแทนประกันชีวิต ให้ยกระดับก้าวสู่การเป็น “ที่ปรึกษาด้านการเงิน (Fin Advisor – FA)” ที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และให้บริการทางการเงินครบวงจร ทั้งการประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ตลอดจนการซื้อขายหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นเพื่อให้ตัวแทนได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน (IC License) เพื่อยกระดับสู่ FA พร้อมตอบสนองความต้องการทั้งด้านการประกันชีวิต และการบริการทางการเงินการลงทุนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผล