ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกำลังพลประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

311

พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน “โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนครอบครัวกำลังพลฯ จำนวน  55  ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,183,100 บาท ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

เงินติดล้อ_ประกันติดล้อ  (F)