คลังดีเดย์เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ก.พ.นี้

1324

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดเตรียมกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอไว้พร้อมแล้ว

รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมสำหรับการรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนได้จัดเตรียมโครงการรองรับของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้วเช่นกัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ แล้ว

ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 22/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)  (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)

2.ปลัดกระทรวงการคลังได้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ทยอยดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการ คอจ. เพื่อชี้แจงการดำเนินการและเตรียมการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

และ 4. หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้เร่งชี้แจงหลักการและการเตรียมการดำเนินการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้สาขา/หน่วยงาน สายกิจการสาขาในพื้นที่ทราบ และอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) และทำการอบรมการปฏิบัติงานให้ AO เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ที่มีผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัยกล่าวด้วยว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ สามารถตรวจสอบสถานที่ในการแสดงความประสงค์ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/ ระบบจะแจ้งว่าต้องไปติดต่อ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต (กรณีกรุงเทพมหานคร) หรือนายอำเภอ (กรณีจังหวัดอื่น ๆ) กำหนด ซึ่งเป็นเขตหรืออำเภอ  ของ “ที่อยู่ปัจจุบัน” ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ส่วนสถานที่แสดงความประสงค์นั้นให้ไปแจ้งความประสงค์ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนด และสาขาของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในเขต/อำเภอ ซึ่งเป็นเขต/อำเภอของ “ที่อยู่ปัจจุบัน” ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีประกาศสำนักงานเขตแจ้งสถานที่ที่รับแจ้งความประสงค์ ณ สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของ ธ.ก.ส. และสำนักงานเขต และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

โดยผู้ที่ไปติดต่อต้องเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย และสามารถแสดงความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว ทีม ปรจ. เขต/อำเภอ จะมอบหมายให้ AO ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง ความประสงค์ (เช่น ทำงาน หรือฝึกอบรมที่ต้องการ) และให้คำแนะนำ/วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคลต่อไป ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561

 

 

ขอบคุณภาพ Featured จาก : MThai News