นโยบายความเป็นส่วนตัวของ  www.362degree.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ: 13 มิถุนายน 2565

บริษัท 362 ดีกรีดอทคอม จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “ของพวกเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ถูกบันทึกไว้ ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวปรากฏชัดเจนหรือสามารถตรวจสอบยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลและโดยตรงจากบริษัทที่ถือครองข้อมูล หรือเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ แล้วจะสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงและแน่นอน) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ที่บังคับใช้ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดๆ หรือการออกกฎหมายใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า “PDPA”) เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการปฏิบัติตาม PDPA และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้สมัครงานสำหรับการจ้างงาน หรือกิจกรรมการสรรหาพนักงานที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่เหมาะสมซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ, ผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงสุด, เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อการเข้าทำสัญญา, ภาระผูกพันตามสัญญา, การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่, ผลประโยชน์ตามกฎหมาย และภาระผูกพันทางกฎหมาย

2. เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในเวลาที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

3. เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์รอง

4. เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย

5. เราจะเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ จำเป็นต่อวัตถุประสงค์, สถานการณ์ที่คุกคามชีวิต, ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ, ผลประโยชน์ส่วนรวม, ผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงสุด, ภาระผูกพันตามสัญญา, งานตามภาระหน้าที่, ผลประโยชน์ตามกฎหมาย, ภาระผูกพันทางกฎหมาย, การสืบสวน, วัตถุประสงค์ในการประเมินผล, วัตถุประสงค์ด้านศิลปะ, กิจกรรมข่าว, การให้บริการทางกฎหมาย, มีการเก็บรวบรวมโดยเครดิตบูโร, วัตถุประสงค์ในการจ้างงาน, วัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน, มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น

6. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่บุคคลที่สามใดๆ ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ ได้รับความยินยอม, ถือว่าได้รับความยินยอม, ความยินยอมไม่จำเป็นสำหรับการประมวลผล

7. เราจะตอบสนองอย่างเหมาะสมในกรณีที่เจ้าของข้อมูลติดต่อจุดติดต่อที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแสดง การแก้ไข การลบ การถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่ละรายให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น (“ วัตถุประสงค์”):

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า (รวมถึงผู้ใช้แอปพลิเคชัน) ของเรา

• เพื่อตอบ ยืนยัน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม การให้คำปรึกษา การซ่อมแซม และการสนับสนุนด้านอื่นๆ ไว้เป็นการถาวร

• เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญผ่านจดหมายเชิญ อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ

• เพื่อพัฒนาสินค้าและปรับปรุงบริการอื่นๆ และ

• เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของเราและความสัมพันธ์ของท่านกับเรา ซึ่งเราแจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ขอความยินยอมจากท่าน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ถือหุ้นของเรา

• เพื่อใช้สิทธิและ/หรือปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ภายใต้ PDPA และ

• เพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของเรา เช่น การจัดทำบันทึกตามกฎหมายและคำสั่งต่างๆ

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้สมัครงาน

• เพื่อติดต่อและ/หรือให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครงาน รวมถึงการใช้ในรูปแบบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการจ้างงานและการสรรหา

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานของเรา

• เพื่อสื่อสารกับพนักงานของเราเกี่ยวกับงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

• เพื่อจัดการสุขภาพของพนักงานของเรา และ

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน) ที่บังคับใช้ เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งประโยชน์และผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(5) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของบุคคลที่โพสต์/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเรา

• เพื่อใช้ในงานที่โพสต์/ส่งบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเราในชิ้นงานโฆษณาสำหรับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

*สิทธิการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมดในงานที่โพสต์/ส่งนั้นจะถือว่าเป็นของผู้ที่โพสต์/ส่งงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการโพสต์/ส่งงานดังกล่าวจะถือว่าผู้ที่โพสต์ อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิอย่างครอบคลุมโดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิและโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้สิทธิได้) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย มอบหมาย ให้ยืม แปล และดัดแปลง) งานดังกล่าว และผู้โพสต์ตกลงว่าเขาหรือเธอจะไม่อ้างความชอบธรรมในงานดังกล่าว 

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคู่ค้า และซัพพลายเออร์ของเรา

• เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและเอเยนซี่ตัวแทนลูกค้าของเรา

• เพื่อตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนจากคู่ค้าและซัพพลายเออร์

• เพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย/การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานและทำธุรกิจของเรา

** ท่านตกลงและยินยอมให้เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

• ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และไม่สามารถขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก

• ในกรณีที่มีการมอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน (เราใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเลือกผู้รับเหมาอย่างระมัดระวัง การเข้าทำสัญญากับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาของเราตามความจำเป็น)

• ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทโดยบุคคลที่สามที่เป็นตัวกลาง ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ

• ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น และ

• ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

สิทธิของท่านภายใต้ PDPA:

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิภายใต้ PDPA ดังต่อไปนี้

  1. ท่านมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะนำไปประมวลผล มีการประมวลผล หรือได้รับการประมวลผลแล้วหรือไม่

2. ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าระบบการประมวลผลของเรา หรือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

(1) คำบรรยายลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ

(2) จุดประสงค์ในการประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล

(3) ขอบเขตและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(4) ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่เปิดเผยหรืออาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(5) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท และบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

(6) รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการติดต่อของบริษัทของเราหรือของตัวแทนของเรา

(7) ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ

(8) สิทธิอันพึงมีของท่าน เช่น สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ร้องขอสำเนา ร้องขอให้อัพเดทข้อมูล จำกัดการใช้งาน และถอนความยินยอม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการจัดหาไว้หรือการยืนยันที่ทำขึ้นกับท่านเกี่ยวกับสาระสำคัญเหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล และถอนความยินยอมของท่าน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล ซึ่งท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ PDPA อนุญาต ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันควรโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

(1) เนื้อหาสาระของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกนำไปประมวลผล

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(3) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

(4) วิธีการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

(5) เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ส่งผลหรือจะส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญเพียงอย่างเดียว

(7) วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ

(8) ตำแหน่งหรือชื่อหรือการระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อมูล

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นตามกฎหมายใดๆ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล

5. ท่านมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของเราเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดง การแก้ไข การลบ และ/หรือการสิ้นสุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอให้แสดง แก้ไข ลบ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือสิ้นสุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าวโดยทันทีเมื่อมีการยืนยันการระบุตัวตนของบุคคลนั้นตามขั้นตอนที่กำหนด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ติดต่อ ดังนี้

1. คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
เลขที่ 125/150 หมู่ 3  ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 11130

3. ที่อยู่อีเมล: 362degreedotcom@gmail.com

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลปัจจุบันให้เราทราบโดยทันที

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธตามคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่ ข้อมูลไม่เกี่ยวเนื่องกัน มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสูง ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนคำสั่งศาล และเปิดเผยข้อมูลลับทางการค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม/นำไปใช้

โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนั้นไม่มีความปลอดภัย เว้นแต่มีการเข้ารหัสอีเมล/เว็บเมลนั้นๆ การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกกำหนดเส้นทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถูกนำส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการทำงานของเวิลด์ไวด์เว็บ/อินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถและไม่ยอมรับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการขัดขวาง หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา

กิจกรรมบางประเภท อาจมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมจากบริษัทของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเสนอตัวเลือกให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทของบุคคลที่สามเหล่านั้น ท่านเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเมื่อท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูล ลิงก์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่เห็นชอบหรือทำการรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามอาจจัดทำคุกกี้แยกต่างหากของตนเองไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเมื่อมีการใช้โฆษณา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทใดๆ ก็ตามก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ไว้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลของลูกค้า ประวัติการเรียกดูเว็บ/การดำเนินการ และข้อมูลคอมพิวเตอร์/การเชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับผ่านคุกกี้* (ข้อมูลที่รวบรวมอาจมีแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า) ด้วย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและการแต่งตัวแก่ท่าน ตลอดจนปรับปรุงบริการของเราที่มอบให้กับท่าน นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจมีการรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั่วไป และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์

*คุกกี้คืออะไร

” คุกกี้” คือเทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ

หน้าเว็บของเราบางหน้ามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเลือกดูหน้าเว็บของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น หากท่านเลือกที่จะบล็อกหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือรีเซ็ตการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน บริการบางส่วนหรือทั้งหมด หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่

นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ เพื่อให้หน้าเว็บของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจัดทำคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

• จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเว็บ การแสดงความคิดเห็น) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา

• ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

• จดจำข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ เราอาจส่งอีเมลให้ท่านทราบ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในอีเมล

• นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของท่าน

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา เราอาจทำการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากคุกกี้โดยบุคคลที่สาม รายละเอียดคุกกี้และข้อมูลของบุคคลที่สามที่ได้รับจะถูกจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หากคุณต้องการยกเลิกการส่งโฆษณาผ่านคุกกี้ของ contractor โปรดยกเลิกการส่งโฆษณาจากเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เวลาในการตอบกลับ

เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด แต่ในทุกกรณีเราจะตอบกลับภายในสามสิบ (30) วัน โดยนับจากวันที่เจ้าของข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านทำการร้องขอ

แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่ดำเนินการในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งทำงานให้กับเราหรือให้กับซัพพลายเออร์ของเรารายใดรายหนึ่ง ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นโดยสอดคล้องกับ PDPA ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการให้บริการ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามนอกประเทศไทย เราจะขอให้มีการรับประกันเพื่อให้วางใจได้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในระดับองค์กรหรือทางเทคนิคอย่างเหมาะสม ในลักษณะที่มีการประมวลผลโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย และรับรองว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิ์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองหรืออยู่ในการควบคุมได้รับความคุ้มครอง โดยจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึง รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง และกำจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะหยุดเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวบุคคลได้ เมื่อสามารถถือได้ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และการเก็บรักษาไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ภาษี หรือกฎหมาย

ผู้เยาว์

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์เท่านั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ ผู้เยาว์”) หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมายในการให้ความยินยอม ท่านยืนยันว่าได้รับความยินยอม (โดยเป็นกรณีๆ ไป) จากบุคคต่อไปนี้

a) ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจ เมื่อผู้เยาว์ยังไม่มีสิทธิในการดำเนินการเพียงลำพัง หรือเมื่อผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือ

b) ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ

c) ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

คำถามอื่นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด เกี่ยวกับขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับใดๆ

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ด้วยการประกาศบนเว็บไซต์บริษัทของเราหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อดูว่ามีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่ หากเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหลังจากเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้ว

นอกจากนี้ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านใช้บริการต่อ เว็บไซต์ รวมถึงสื่อออนไลน์ของบริษัท หรือมีส่วนร่วมกับทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าววันที่ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้:  17 พฤษภาคม  2563