สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 18

68

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย Annual Thailand Insurance Medical Academic Conference 2023 (TIMAC-2023) ครั้งที่ 18 โดยมีนายสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษา สมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมระบบประกันสุขภาพเอกชนของไทย ทั้งนี้ ภายในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคต่างๆ ร่วมบรรยายความรู้ ได้แก่

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต”

AIA Multi Pay 300x250px

พ.ท.นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายวิชาการ เรื่อง “Sexual Rehabilitation”

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช บรรยายวิชาการ เรื่อง “Gene Therapy”

นพ.สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ กรรมการแพทย์ที่ปรึกษา บริษัท เอไอเอ จำกัด บรรยายวิชาการ เรื่อง “Simple disease identification”

พญ.จันทนี ศรีสวัสดิ์ แพทย์จาก บริษัท เอไอเอ จำกัด บรรยายวิชาการ เรื่อง “เอกซเรย์ทรวงอก อัลตร้าซาวน์ และแมมโมแกรมเบื้องต้น สำหรับการพิจารณารับทำประกัน”

นพ.มหัทธนา กมลศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์และเวชพันธุศาสตร์ บรรยายวิชาการ เรื่อง “What are the uses of genetic testing in medicine ? (การตรวจ ทางพันธุศาสตร์ที่นำมาใช้ทางการแพทย์)”

พ.อ.ผศ.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็ง รพ.พระมงกุฎเกล้า บรรยายวิชาการ เรื่อง “ความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง”

พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางการแพทย์และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับแพทย์ พยาบาล บุคคลากรของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยในด้านพิจารณารับประกันภัย สินไหมประกันชีวิต รวมถึงบุคลากร ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยและพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ณ ห้องสุขุมวิท 1 และ 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566

NSI 65 (300x250)