TRV ร่วมปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม “TRV ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม”

33

ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ที.อาร์.วี.รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม “TRV ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการปลูกต้นกล้าเพิ่มป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ร่วมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเป็นจิตอาสาให้แก่พนักงาน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดย TRV ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมs

Krungthai-AXA Super 7 300x250px