TASCO ปลื้ม!รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

49

ชัชวรุตม์ มุสิกไชย (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโสสำนักบริหารกลยุทธ์องค์กร พร้อมด้วย สุดารัตน์ มีชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สำนักงานใหญ่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของกลุ่มบริษัทฯในการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management (ERM) โดยได้ระดับความสมบูรณ์อยู่ระดับที่ 4 (81%)

นับตั้งแต่ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยนำมาตรฐานของ COSO: ERM มาประยุกต์ใช้   มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจทั้งในประเทศและบริษัทในเครือในต่างประเทศ มีการระบุความเสี่ยงประเภทหลักๆ อาทิ เช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้าน  E.S.G. ด้านการเงิน และด้านกลยุทธ์ มีระบบการบริหารจัดการ ควบคุมความเสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆรวมถึงการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO31000:2018 ERM ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง

AIA Multi Pay 300x250px
NSI 65 (300x250)