มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เชิญชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

238

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตระการงานจักสานมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-10 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมราษฎรประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม หนึ่งในงานหัตถกรรมนั้นคือ เครื่องจักสานต่างๆ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเครื่องจักสานเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่ราษฎรนำมาใช้ในครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น นับเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงเห็นสมควรนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานอันประณีตออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะแขนงนี้ โดยกำหนดจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-10 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”

นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ชั้นที่ 1 แม่ของแผ่นดิน : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ 2 แม่งาน : พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ 3 แม่ลาย : เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสานและลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆ พร้อมชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.

ชั้นที่ 4 แม่ข่าย : รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ (รวม 8 ครั้ง) เริ่มวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม-วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 อาทิ Workshop จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม 4 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม, วันอาทิตย์ที่ 4 และ 18 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.

ชั้นที่ 5 แม่ศรีศิลป์ : “แม่” คือสตรีผู้ให้กำเนิด “ศรี” คือความดีงาม เจริญรุ่งเรือง “ศิลป์” ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ รวมความแล้ว “แม่ศรีศิลป์” หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในชื่อชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขความสำเร็จของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านงานจักสาน ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ทรงมองเห็นความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยจึงทรงส่งเสริมให้พวกเขามีความรู้เพิ่มขึ้น และพัฒนางานจักสานจนกลายเป็นผลงานที่มีคุณค่า หลายชิ้นงานได้กลายเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” ความยาว 29 ตอนๆ ละ 5 นาที ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม-9 กันยายน 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT), สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16, สถานีโทรทัศน์ TRUE4U, ช่องรายการของทรู วิชั่นส์ 22 ช่อง และทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ส่วนนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-10 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00-19.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2815360-1

Krungthai-AXA Super 7 300x250px