พช. จับมือ Lazada ชวนชาว OTOP จำหน่ายสินค้าออนไลน์ สร้างรายได้สู้โควิด-19

232

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างกับพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ทำให้ขาดรายได้และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 384 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 486 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

  1. ประเภทอาหาร จำนวน 186 ผลิตภัณฑ์
  2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 42 ผลิตภัณฑ์
  3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 105 ผลิตภัณฑ์
  4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 61 ผลิตภัณฑ์
  5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 92 ผลิตภัณฑ์
AIA Health Happy

นายวีระพงศ์ โก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม โดยลาซาด้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างเต็มที่ ด้วยเครื่องมือและทรัพยากรบนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ ลาซาด้าเชื่อว่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ ระดับโลกของเรา จะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มยอดขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซได้ทั่วประเทศ

จากความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นแรงผลักดันและสร้างศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตในรูปแบบ new normal สร้างธุรกิจ การตลาดให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นช่องทางที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยพลิกวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศแล้ว ยังจะสามารถแสดงศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ให้เป็นที่นิยมของทั่วโลก จากการรวมพลังกันซื้อและใช้สินค้าฝีมือของคนไทย ซึ่งจะช่วยการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โลกได้รับรู้ เมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลงแล้ว ก็จะนำไปสู่การเปิดตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กว้างขึ้น

รวมถึงยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ในยามวิกฤตเช่นนี้ โดยการซื้อสินค้าโอทอปเพียง 1 ชิ้น สามารถช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 คน ถือเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียน การใช้จ่ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกทำให้กระบวนการทางเศรษฐกิจเชิงมหภาคในภาคอุปโภคและบริโภค ขับเคลื่อนเดินหน้า เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP โดยสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม OTOP Today (www.otoptoday.com), ลาซาด้า Lazada (https://www.lazada.co.th/) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

โตเกียวมารีนประกันภัย